Mobbning - många barn lider i det tysta


Peter Larsson
Mobbning

Vad kan vi göra för att stoppa mobbningen i skolorna?

Detta är en artikel om mobbning, diskriminering och de mänskliga rättigheterna. Med de mänskliga rättigheterna menar jag, de rättigheter som fastställdes av FN 1948 efter det ohyggliga andra världskriget: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.De mänskliga rättigheter är högaktuella för Sverige idag

Dessa mänskliga rättigheter handlar inte bara om FN, krig, politik, OS, historia eller u-länderna. De handlar framförallt om hur vi umgås med och behandlar våra medmänniskor.

De mänskliga rättigheterna utgör grunden i alla mänskliga relationer och samhällen. De borde vara kärnan i alla religioner och politiska system.

Vad jag förstår så ställer sig de flesta länder, religioner, politiker och människor bakom dessa mänskliga rättigheter. I alla fall på pappret.

Många känner dock inte ens till vilka dessa rättigheter är. De vet inte sina rättigheter och skyldigheter såsom medmänniskor.

All mobbning och all diskriminering i alla länder inkl. Sverige är ett brott mot dessa grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi har alltså många brott dagligen i Sverige mot dessa grundläggande mänskliga rättigheter. Det är inget som våra barn skulle behöva utstå.

Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Min artikel är tillägnad

Denna artikel är tillägnad alla de barn som far illa. Den är också tillägnad de föräldrar och vuxna, som älskar barn, och som i olika sammanhang kämpar för att stötta och hjälpa dem.

Den är också tillägnad de barn som förstår och hjälper sina kamrater.

Artikeln är speciellt tillägnad de barn och vuxna som har modet att bryta grupptrycket och säga ifrån. Trots personliga obehag.

Denna artikel är alltså tillägnad alla människor som älskar barn och kämpar för deras rättigheter. Heder åt dem alla!

Jag bestämde mig för att skriva denna artikel efter att läst flera böcker från personer som har råkat illa ut som barn. Hemska berättelser om fasansfulla upplevelser för dessa barn!

Detta fick mig att tänka till ordentligt och fundera på vilka lösningar som finns på dessa olika problematiker kring mobbning och diskriminering:

"Hur kunde det hända när det fanns så många vuxna närvarande?"

"Varför ingrep inte läraren, grannen eller socialtjänstemannen?"

"Varför såg ingen att barnet mådde dåligt?"

Alla barns rättigheter

Alla barn har rätt till en säker uppväxt fylld med trygghet och kärlek.

Alla barn har rätt att kunna gå lyckliga och glada till skolan.

Alla barn har rätt till en säker och trygg skolmiljö där de känner att de kan vara sig själva.

Alla barn har rätt att kunna känna glädje, trivsel och samhörighet i skolan.

Alla barn har rätt att bli sedda och bekräftade i skolan.

Alla barn har rätt att kunna arbeta och trivas i skolan för att nå bästa möjliga resultat med sin utbildning.

Det är politikernas, samhällets, skolans, rektorns, lärarens, personalens, kamraternas, föräldrarnas och de övriga vuxnas skyldighet att göra allt som står i deras makt för att säkerställa barnens rättigheter.

Barnen är vår framtid.

FNs mänskliga rättigheter: artikel 26

1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

Hur kan ett barn som mobbas, diskrimineras och mår dåligt tillägna sig en ordentligt utbildning?

Min egen pubertet

Själv har jag underbara föräldrar och sålunda en mycket fin barndom. Trots detta var puberteten ett litet helvete för mig. Jag minns t.ex med avsky gymnastiken och dess omklädningsrum & dusch. Inget för en mager, osäker kille som var sen i puberteten.

Detta är naturligtvis ingenting jämfört med de som blivit mobbade och utsatta för hemska övergrepp, men för mig var det mitt eget lilla helvete. Jag kände mig konstig och utanför. Det var mycket svårt för mig att prata om dessa problem.

Jag minns fortfarande de barn och vuxna som var schyssta och de som var översittare.

Det är lätt att sänka sig själv eller andra om inte självförtroendet är på topp.

Det är en känslig tid alla barn går igenom under sin skolgång. De behöver verkligen de vuxnas fulla stöd.

Många barn är mobbade

Många barn går fortfarande till skolan idag med osäkerhet, rädsla och en klump i magen. De känner att de inte duger eller räcker till.

På något sätt är de utanför kamratskapen. De är inte med i gänget. Oftast vet de inte ens varför och tystnaden omkring dem är talande.

Det finns många exempel på där barn har farit mycket illa och har fått men för livet.

Hela skolan har blivit till ett stort lidande och problem för dem.

Det innebär att deras undervisning och utbildning är i fara. Ingen kan nämligen tillgodogöra sig en utbildning under sådana förhållanden – all kraft går åt till att överleva.

Undrar förresten hur många barn som fått en diagnos och "medicinering" istället för vänner och en trygg skolmiljö. Diagnoser och tabletter hjälper inte mot mobbning. Man kan bara hoppas att detta undersöks ordentligt!

De vuxna som ser ett barn tryckas ner och sedan underlåter att ingripa och hantera situationen bryter mot de mänskliga rättigheterna.

All mobbning och diskriminering är ett brott mot de mänskliga rättigheterna

All mobbning är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det är ett stort ansvar som vilar på föräldrar, rektorer, politiker, lärare och skolpersonal – dvs. alla vuxna som är på något sätt inblandade.

Om ett barn mobbas på skolgården och lider illa så är detta alltså ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: artikel 2

"Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet."

Varför tar man inte krafttag mot mobbningen?

Man kan ställa sig många frågor när man går igenom detta ämne.

"Hur kan barn mobba varandra på detta sätt?"

"Varför tar man inte tag i dessa mobbningproblem och hanterar dem fullständigt?"

"Varför tar inte lärare, personal, vuxna och föräldrar tag i det hela trots att de vet?"

"Alla tycks vara emot mobbning när man pratar om det. Varför sker det ändå och vad skall man göra för att få stopp på det?"

Skolorna är tydligen inte organiserade för att snabbt och effektivt ta hand om dessa mobbningproblem.

Många mobbare klarar sig och får fortsätta därför att människor är fega, rädda, skäms eller inte orkar ta tag i det hela. En del vuxna är helt enkelt inte upp till att hantera sådana situationer.

Obs! Mobbaren är egentligen väldigt väldigt ensam. Om hela skolan – personal, elever och föräldrar – bestämmer sig för vad som gäller och organiserar sig, kan det inte vara något problem att hantera några mobbare.

Säkerställ de mänskliga rättigheterna för barnen!

Vad kan man göra för att säkerställa de mänskliga rättigheterna för våra barn?

Hur förflyttar vi dessa rättigheter från pappret till verkligheten?

Detta är naturligtvis en prioritetsfråga som borde sysselsätta Regeringen och Skolministern för fullt tills alla barn känner sig trygga och säkra i skolan.

Mobbning och diskriminering i skolorna är frågor som inte bara handlar om barnen. Det handlar om hela samhällets inställning till och hantering av dessa mänskliga rättigheter.

Barnen följer i de vuxnas spår och gör som de gör. Därför är det ett stort ansvar för vuxna människor att föregå med gott exempel.

Mina tankar kring åtgärder mot mobbning

 • Bestäm på regeringsnivå att Sverige skall förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla människor på alla plan i landet. Utse en ombudsman för mänskliga rättigheter.
 • Sprid information om de mänskliga rättigheterna till alla hushåll i Sverige varje år. Denna information skall vara förenklad, illustrativ och anpassad till de problem kring mänskliga rättigheter som finns i vårt land.
 • Utforma kurser i praktisk tillämpning av dessa mänskliga rättigheter som alla myndigheter, rektorer, lärare, skolpersonal etc. får gå igenom.
 • Bestäm på regeringsnivå att Sverige skall förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla elever i skolorna. Gör det till högsta prioritet för Skolministern att förverkliga.
 • Utse en person som är på heltid ansvarig för de mänskliga rättigheterna på varje skola. Denna person anställs på grundval av sitt stora engagemang för barn och andra människor. Flera pålitliga medarbetare bland eleverna knyts till denna person.
 • Låt varje skola utforma sina policy och sin handlingsplan för hur de skall förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla barn som går där. Skriv kontrakt med alla elever, personal och föräldrar så att alla vilka mål skolan jobbar mot i denna fråga.
 • Utse en representant för de mänskliga rättigheterna för varje klass.
 • Varje klassrum skall ha planscher som illustrerar de mänskliga rättigheterna i svenska förhållanden.
 • Inför ämnet mänskliga rättigheter som ett obligatoriskt skolämne i alla årskurser. Detta är ett ämne som lär ut en praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna i våra förhållanden. Praktiska kurser med filmer etc. får utformas som passar för varje årskurs.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan skall utföra regelbundna undersökningar och samtal för att få reda på situationen för varje elev i varje klass på skolan. Det är av högsta vikt att en mycket bra kontakt etableras med varje elev.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan har fulla befogenheter att prata direkt med rektorn, lärare, personal, elever och föräldrar. Alla elever som verkar utanför och olyckliga skall följas upp, stöttas och hjälpas.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan kommer att på ett tidigt stadium i stort sett veta vem som är potentiella mobbare. Förmodligen till och med innan de har gjort någon skada. Genom att finnas där och visa att han eller hon ser vad som händer, kan många framtida mobbningsituationer undvikas.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan kommer även att på ett tidigt stadium se vem som är utanför, har dåligt självförtroende och behöver hjälp. Dessa barn hjälper han eller hon genom att stötta, stärka och hjälpa. Ett barn måste alltid ha en vuxen person de kan lita på och prata förtroligt med. Ingen skall tillåtas att gå ensam och olycklig.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan genomför även regelbundet anonyma undersökningar på skolan för att få all information om mobbningsklimatet. Personal, elever och föräldrar sitter ofta inne med massor av information.
 • Varje misstänkt mobbningsituation skall tas på största allvar. Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan är ansvarig för att följa upp och ge fullt beskydd till den drabbade. Jag pratar här om fullt beskydd på skolan men också till och från den. Ingen skall på något sätt kunna skrämma någon till underkastelse eller tystnad.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan undersöker sedan saken och tar reda på alla fakta. Tills saken är utredd har den drabbade fullt beskydd. Eftersom alla – personal, föräldrar och elever – nu är mycket väl medvetna sedan länge om de mänskliga rättigheterna och hur de skall användas på skolan, så finns det många vittnen.
 • Den drabbade intervjuas och hela situationen skrivs ner med tillhörande vittnen. Dessa situationer hanteras mycket snabbt med tanke på barnets lidande. Det är högsta prioritet och utreds direkt!
 • När den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan hittar de skyldiga till mobbningen, får de chansen att be uppriktigt om ursäkt och gottgöra den skada de har åstadkommit. Fungerar detta inte avstängs och förflyttas mobbarna direkt.
 • Mobbaren får chansen att skriva ner en redogörelse för vad denne har gjort samt en uppriktig ursäkt. Han eller hon får även läsa den drabbades redogörelse, möta denne med familj och sedan gottgöra skadan. Att gottgöra skadan kan t.ex innebära att hjälpa den drabbade att komma över det hela, hantera och säga till andra mobbare, hjälpa till med läxor och prov, städa familjens hus, göra vid trädgården etc. Mobbaren får även göra om kurserna om mänskliga rättigheter. Allt till en punkt där den drabbade och dennes familj är glada och nöjda.
 • Den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan möter även mobbaren och dennes målsmän för att gå igenom situationen. Kopior av redogörelserna med tillhörande vittnen lämnas då över.
 • Vid förflyttning av mobbaren till en annan skola skickas kopior av redogörelserna med tillhörande vittnen med denne. Rektorn och den ansvarige för mänskliga rättigheter på den nya skolan går igenom dessa direkt med mobbaren och dennes målsmän.
 • Vid varje tecken på att hota, skrämma eller inte samarbeta förflyttas mobbaren direkt. Den drabbade har hela tiden fullt skydd dygnet runt och kontakt med den ansvarige för mänskliga rättigheter.
 • De ansvariga för mänskliga rättigheter från de olika skolorna i regionen träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och planerar för framtida åtgärder och gemensamma aktiviteter.
 • De ansvariga för mänskliga rättigheter från de olika skolorna i regionen byter skolor regelbundet och tjänstgör t.ex en vecka varannan månad på varandras skolor. Dessa erfarenheter utbyts sedan sinsemellan. Detta för att nya fräscha ögon hela tiden skall se förhållandena på de olika skolorna.
 • Varje år skall den ansvarige för mänskliga rättigheter på skolan dela ut priser till de elever som har gjort de största insatserna för att hjälpa sina kamrater.
 • Ge ut ett speciellt pris varje år på varje skola i hela Sverige till den elev som särskilt utmärkt sig genom att bryta grupptrycket och hantera mobbare, för att hjälpa en kamrat i nöd.
 • Varje skola som kan visa att de är en mobbningsfri skola, där alla elever och personal trivs och känner sig säkra, skall få en hederbetygelse av regeringen. Grundliga undersökningar kan säkerställa att det verkligen är så.

Alla som upplevt mobbning eller känner någon som har drabbats vet vilket helvete det är. Ni vet också att det krävs krafttag - istället för prat - för att råda bukt på dessa problem.

Jag hoppas denna artikel kan inspirera ännu fler att engagera sig för barnens rättigheter.

Alla barn har rätt att känna sig trygga, glada och säkra i skolan!

Jag tror att dessa åtgärder - inte bara hade förändrat situationen för barnen i skolan - utan även hade förändrat hela vårt samhälle.

Peter U Larsson
Fyrabarnspappa, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, och Röda Korset.

Läs mer här om de mänskliga rättigheterna.

Se mer om de mänskliga rättigheterna här.

Ladda ner ett häfte här om de mänskliga rättigheterna.

Vägen Till Lycka - ett icke-religiöst, opolitiskt häfte med förnuftiga livsråd.

Läs mer här.


Copyright © 2010 Peter Larsson.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.