Montessori-pedagogik


Ellen Henckel
Hej, jag heter Ellen Henckel jag har sammanlagt 24 års erfarenhet som Montessorilärare på Montessoriförskolan. Jag har här skrivit en artikel om de som är i samma situation som jag och som ingen talar om. Folkuniversitetet har sedan 1980-talet utbildat "Montessorilärare"/ "Montessoripedagoger". Deras utbildning leder till "Behörig Montessoripedagog", men med dagens skollag, finns det inget yrke som heter så. Folkuniversitet kallar sin utbildningen en "fortsättningskurs" där man antagit barnskötare som förkunskapkrav, och då leder inte utbildningen till någon plattform eller fortsättning till något alls.


Jag ska i denna artikel inledningsvis nämna Maria Montessori och hennes pedagogik, samt kort gå igenom vilka utbildningsalternativ det funnits i Sverige fram till nu. Jag ska också mer i detalj syna Folkuniversitetets utbildning till Montessorilärare samt visa på vilka konsekvenser utbildningen har fått för Montessoripedagoger i dagens Montessoriförskolor.

Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklings störda barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk, snarare än medicinsk art. Deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Hon utvecklade efter hand pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnads väckande. Hon frågade sig då om inte hennes idéer också skulle kunna tillämpas lika väl på helt friska barn.

Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.

"Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken:" Maria Montessori

Historia

Sommaren 1919 reser lärarinnan Anna Pallin från Djursholm till London för att gå en kurs hos Maria Montessori. Anna Pallin blir Sveriges första Montessorilärare.

Under 1930 talet utvecklas Montessoriverksamheten bland annat via Göteborgs Högre Sams Skola och Olof-Skolan i Stockholm.

Numera finns det utbildningar på flera svenska högskolor. Ettåriga utbildningar på heltid. De flesta utbildningar går på deltid. En del är vanliga högskoleutbildningar, andra uppdrags utbildningar, vilket innebär att de är avgiftsbelagda. De flesta internationella korrespondans och deltidsutbildningar är förhållandevis dyra.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet var den första utbildningsanordnare som i större omfattning introducerade lärarutbildningar i Sverige. Detta i början av 1980-talet. Ett långt samarbete med St.Nicholas Montessori Centre inleddes med utbildningar utlagda på många platser i Sverige.

Förkunskaps krav till dessa utbildningar har varit: Grundkurs 0-6 år: Gymnasiekompetens som minimum.

"Vi ser gärna att kursdeltagarna har grundläggande pedagogisk utbildning, som lärare, förskollärare, barnskötare etc, eftersom vi ser denna kurs som fortbildningskurs." Folkuniversitetet

Kursmål

Folkuniversitetets kurs leder fram till examination och behörighet som Montessorilärare för åldersgruppen 0-6 år. Samtidigt säger Folkuniversitetet att utbildningen inte ger formell kompetens, sett ur ett behörighets perspektiv.

Folkuniversitetets utbildningar avslutas med en lärarexamen och lärardiplom. Men detta innebär inte att den Montessoriutbildade har rätt att ansvara för barnens lärande i Montessoriförskolan.

"Vi har upprepade gånger informerat Folkuniversitetet att det är vilseledande att använda ordet "lärare" på en kurs på ett år, de utbildar fortfarande "montessorilärare". Svenska Montessori Förbundet

Kursinnehåll

I kursen ingår följande utbildningsmoment: Lärarledd undervisning i Montessori pedagogikens teorier, filosofi och metodik. Stor vikt läggs vid material presentationer och egen träning inom ämnes områdena: Språk med grammatik, Matematik/Geometri, Kulturämnen, Sinnestränande övningar, Praktiska livet övningar, Handledning av tillverkning av material till fem (5) ämnes pärmar, Utförande av fyra (4) olika observationer, med dokumentation av barns lärande, Skriva tre (3) uppsatser, Genomföra en studie som utmynnar en en uppsats som ett examens arbete. Praktisk examination i dem fem (5) ämnes områdena, Skriftlig examination.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutat utbildning får Montessoripedagogen, "undervisa" i Montessoripedagogik i Montessoriförskolan, men bara om det finns ett visst antal förskollärare med i lärsituationen. Förskollärarna i Montessoriförskolan behöver inte vara utbildade i Montessoripedagogik.

I Folkuniversitetets utbildning ingår också läran om: Barnets motoriska utveckling, Barnets språk utveckling, Barnets sociala utveckling.

Ämnesområden som: Barnet i centrum, Den förberedda miljön, Frihet - Ansvar, Individualisering, Samarbete, Hjälp till självhjälp, Självförtroende, De sensitiva perioderna, De mänskliga drivkrafterna och det absorberande sinnet.

Trots detta kursinnehåll äger den utbildade Montessoripedagogen ej rätten att ansvara för barnens lärande inom ramen för den förvärvade kunskapen.

"Att likställa en tvåårig utbildning på halvfart med en treårig högskoleutbildning + en två årig på halvfart, är att totalt underkänna tre års utbildning till förskollärare/lärare." Svenska Montessoriförbundet

"Folkuniversitetets utgångspunkt är inte formell behörighet utan att ge människor reell kompetens." Folkuniversitetet

Avslutningsvis

Folkuniversitetet har bedrivit utbildningar till Montessorilärare sedan 1980 talet.Utbildningen har avslutats med examen och lärardiplom. Trots omfattande studier om Maria Montessoris filosofi och grundläggande principer ger utbildningen ingen formell behörighet. Uppfattningen om vad som räknas som "grundutbildning" för att gå "fortsättningskurs" till Montessorilärare har också skiljt sig åt mellan de olika utbildningsansvariga och det Svenska Montessoriförbundet. I förkunskaps kraven till vissa utbildningar kan man läsa"....förskollärare, grundskollärare är att rekommendera.

"Det är bara de olika utbildningarna som kan verifiera vad deras kurser innehåller och vilka behörigheter de bör ge" Viveka Munk Svenska Montessoriförbundet

Sker ingen förändring i fråga om behörighet, kommer Montessoripedagogen att förbli utan "yrkesidentitet" och vara beroende av förskolläraren som "stödben" för att kunna verka i Montessoriförskolan.

Källor och citat: Svenska Montessoriförbundets hemsida, Svenska Montessoriförbundet samt Folkuniversitetet.


Ellen Henckel


Copyright © 2013 Ellen Henckel


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.