Svenska idiom - språkets muskler!


Hans Luthman.
Hans Luthman arbetar bl.a som läromedelsförfattare och har haft glädjen få skriva en ordbok om idiom: Svenska idiom - 4.500 vardagsuttryck.

Svenska idiom - språkets muskler!

Hans Luthman har givit ut en bok om de fasta uttrycken i svenska språket på Folkuniversitetets förlag i Lund. Han ger här en provsmak på innehållet.

Svenskan är särskilt rik på vardagsuttryck som ger extra färg och tyngd åt språket. Det är dock långt ifrån allom givet att förstå deras betydelse. Här finns plats för otaliga feltolkningar, missförstånd och förlöjligande situationer för bland annat elever med utländsk bakgrund.

Här några exempel från min egen undervisning av elever i svenska som andraspråk:

Lärare: "Om jag vore i dina kläder så skulle jag söka till ..." osv.
Elev: (somalisk flicka med slöja): "Vad då, vad är det för fel på mina kläder?"

Lärare: "Det gäller att ha is i magen."
Elev: "Fy tusan! Is i magen kan inte vara roligt att ha."

Lärare: "Jag tror inte du klarar den kursen just nu på gymnasiet. Du skulle framförallt åka dit på engelskan."
Elev: "Jag förstår inte hur du menar? Hur kan jag åka till gymnasiet på engelskan.?"

Den här tragikomiska listan kan göras hur lång som helst. Som infödda svenskar använder vi oss av våra vardagsuttryck spontant och i ett rikt flöde - mer som en språklig reflex.

Med ett förråd av flera tusen idiom förgyller vi och kryddar vårt språk och känner hur språket lyfter varje gång uttrycken träffar rätt. Tillgången till dessa är inte sällan avgörande för vem som drar det längsta strået i alla de orddueller vi emellanåt utkämpar till vardags - i familjelivet, arbetslivet och inte minst inom politiken. Idiomen har någon sagt utgör språkets "muskler" - ett språkligt maktmedel! Dessa borde då i jämlikhetens namn vara möjliga att tillägna sig för var och en. Tyvärr är det inte så i dag. Våra nya svenskar möter inom sin språkliga sfär ofta mycket lite av våra vardagsuttryck. Särskilt illa beställt har det varit inom utbildningen där man först under senare år låtit idiomen inta en mer central plats inom kursplanen i svenska som andraspråk.

Mycket av det språkliga handikappet för våra flerspråkiga elever anses annars vara att de saknar språklig djupförståelse. Man kan nog på ganska så goda grunder anta att de mer abstrakta idiomen här spelar en betydande roll. Med lite lyhördhet så upptäcker man lätt deras brister i samtalet och framförallt i samband med läsning och skrivning. Eleverna spårar ofta fel - missförstår och blir smått förvirrade.

Vad är ett idiom?

Det är inte så väldigt avlägset då själva ordet och begreppet idiom var tämligen okänt inom pedagogiska kretsar - och kanske är det i viss utsträckning så än i dag? Inom utbildningen av lärare i svenska som andraspråk rymdes inte det här språkmomentet inom kursplanen förrän för något knappt decennium sedan. Glädjande nog ökar medvetenheten stadigt inte minst tack vare forskningens fokusering på ämnet vid våra universitet och högskolor.

Idiom - fasta uttryck - lär finnas i alla språk och den mer vedertagna definitionen har följande enkla lydelse: "Två eller flera ord som tillsammans betyder något annat än vad orden gör ensamma". Orden får alltså en överförd betydelse som bl.a. förklarar svårigheten att lära sig dem i ett andraspråk eftersom vi ofta tenderar att först tolka och förstå ett uttryck mera bokstavligt.

Exempel:
Het på gröten
Ha vind i seglen
Ta sig i kragen

Som enspråkiga svenskar känner vi väl igen svårigheten när det gäller vårt andraspråk - engelskan. Hur många engelska uttryck lär vi oss behärska rent allmänt?

Ett ytterligare särdrag med idiomen är att grammatiska ändringar inte kan göras lika fritt som när det gäller vanliga ordkombinationer.

Exempel: Saktare i backarna
Sakta i backarna

Komma på kanter med någon
Komma på kant med någon

Ha taket över huvudet
Ha tak över huvudet

I den mån våra andraspråkselever överhuvudtaget förmår använda idiom så avslöjar de med jämna mellanrum sina brister med konstruktionerna.

Vilka ytterligare svårigheter finns för en andraspråksinlärare?

De otaliga partikelverben, dvs. kombinationen verb och verbpartikel, som räknas till de fasta uttrycken, utgör med sina krav på korrekt betoning en alldeles särskild svårighet att tillägna sig:

Exempel:
De gick under bron när tåget kom.
De gick 'under i den svåra kylan.

Utan en medveten träning av den här ytterligt subtila skillnaden i betoning har flerspråkiga elever utomordentligt svårt att uppöva förmågan att skilja på ord och uttryck som i exemplet ovan.

Den senaste forskningen har också bland annat lyft fram förekomsten av s.k. semantisk variation bland idiomen. Det vill säga att uttryck med motsvarande betydelse inte utan vidare går att överföra i samma språkliga kontext.

Exempel:
Det var ledsamt att höra att din fru kolat vippen.

Ett välment beklagande som får en smått komisk innebörd. Ett bättre och mera korrekt val av uttryck hade naturligtvis varit: gått bort.

Båda idiomen betyder alltså i sig samma sak - att dö - men de kräver vart och ett sitt rätta språkliga sammanhang. Våra svenska idiom har mängder av sådana här uttryck med motsvarande betydelse som kan användas i fel sammanhang och då lätt inbjuder till språkliga klavertramp av det här slaget från framför allt dem som har ett annat modersmål än svenska. Det handlar här i grunden om det som med facktermer benämns som sociolingvistisk kompetens - i ovanstående exempel brist på sådan - dvs hur vi förmår anpassa vårt språk efter olika sociala situationer.

Hur lär man sig behärska idiomen?

Att vara förtrogen med de mer abstrakta, svenska vardagsuttrycken innebär som regel att man har uppnått en god djupförståelse i språket. Normalt lär vi oss idiomen i en omgivning som ger oss en hög språklig stimulans. Det gäller i samtalet vänner emellan, litteraturen, media och inom undervisningen. Eftersom åtskilliga av våra nya svenskar lever i isolerade och torftiga språkmiljöer kommer de sällan i kontakt med vardagsuttrycken Därför krävs ett fortsatt och engagerat arbete med integreringen för att också öka deras möjligheter att nå en mera språklig jämlikhet på det här planet. De djupare nyanserna i språket når man bland annat i ett rikt samspel med majoritets-befolkningen.

Metodiska tips!

Tillgången till litteratur och läromedel har fram till de senaste åren varit begränsad i ämnet. Men här pågår en intensiv utveckling bl.a vid Folkuniversitetets förlag i Lund. Deras nya ordbok "Svenska idiom med övningsbok" definierar 4.500 vardagsuttryck med enkla och strukturerade förklaringar. Lexikonet vänder sig till såväl yngre som äldre elever. Upplägget är något annorlunda jämfört med traditionella ordböcker.

Med sina enkla förklaringsmodeller - s.k. Nycklar - erbjuder ordboken en optimal möjlighet för läsaren att tillägna sig våra svenska vardagsuttryck. Övningsboken till Svenska idiom ger en grundläggande träning i hur man använder ordboken och en samtidig inlärning av flera hundra centrala uttryck. Tillsammans erbjuder böckerna en strukturerad grundkurs inom språkområdet svenska idiom.

Ämnet är uppskattat bland eleverna. De upplever det som om de lär sig en "lite finare" variant av svenskan vilket också höjer statusen på undervisningen. Helt klart når de efter hand en ökad språklig mognad och medvetenhet om idiomens förekomst.

Övningsboken tar ett par/tre månader att arbeta sig igenom allt beroende på det tempo man väljer för sin undervisning. Det hela är i stort sett självgående. Ordboken har också ett rikt inslag av inbyggda s.k. Länkar. Genom dessa kan eleven söka sig fram till idiom med synonyma eller motsvarande betydelse i ordboken.

Varje idiom i ordboken definieras alltså i en förklaringsmodell - s.k. Nyckel.

Det är slutligen en glädjande erfarenhet att de svenska idiomen har lyfts fram inom utbildningen och kommit att inta en alltmer central plats i den pedagogiska diskussionen. Traditionellt har fokus legat på ordkunskap och ordförståelse. Det var alltså hög tid att vidga perspektivet.

Hans Luthman - språkpedagog och läromedelsförfattare.

Folkuniversitetets förlag tel 046-14 87 20

Copyright © 2010 Hans Luthman.Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.